Web sahypasynyň ulanylyş şertleri

1. Şertler

http://tm.lcgtgs.com -den girip boljak bu web sahypasyna girmek bilen, bu web sahypasynyň ulanyş şertleri bilen ylalaşýarsyňyz we ýerli kanunlar bilen ylalaşyk üçin jogapkärdigiňizi kabul edýärsiňiz. Bu şertleriň haýsydyr biri bilen ylalaşmasaňyz, bu sahypa girmek gadagan. Bu web sahypasyndaky materiallar awtorlyk hukugy we söwda belligi kanuny bilen goralýar.

2. Ygtyýarnama

ulanyň

Öý lifti janlaşçy web sahypasyndaky materiallaryň diňe bir nusgasyny diňe şahsy, täjirçilik däl wagtlaýyn görmek üçin wagtlaýyn göçürip almaga rugsat berilýär. Bu, adyň berilmegi däl-de, ygtyýarnamanyň berilmegi we bu ygtyýarnama boýunça siz:

Bu çäklendirmeleriň haýsydyr biriniň bozulmagy bilen Öý lifti janlaşçy ýatyrylmagyna mümkinçilik döreder. Inationatyrylansoň, görmek hukugyňyz hem ýatyrylar we çap edilen ýa-da elektron görnüşinde ýüklenen materiallary ýok etmeli. Bu Hyzmat şertleri Hyzmat generatorynyň şertleri kömegi bilen döredildi.

3. Düzediş

Öý lifti janlaşçy web sahypasyndaky ähli materiallar "bolşy ýaly" berilýär. Öý lifti janlaşçy hiç hili kepillik bermeýär, beýan edilip ýa-da göz öňünde tutulsa, beýleki kepillikleri ýatyrýar. Mundan başga-da, Öý lifti janlaşçy web sahypasyndaky materiallaryň ulanylyşynyň takyklygy ýa-da ygtybarlylygy ýa-da başga materiallar ýa-da şu web sahypasy bilen baglanyşykly sahypalar bilen baglanyşykly hiç hili wekilçilik etmeýär.

4. Çäklendirmeler

Öý lifti janlaşçy ýa-da üpjün edijiler Öý lifti janlaşçy web sahypasyndaky materiallary ulanmak ýa-da ulanyp bilmezlik bilen ýüze çykan zyýanlar üçin jogapkärçilik çekmezler, hatda Öý lifti janlaşçy ýa-da bu web sahypasynyň ygtyýarly wekiline habar berilse-de. , şeýle zeper ýetmek ähtimallygy barada dilden ýa-da ýazmaça görnüşde. Käbir ýurisdiksiýa göz öňünde tutulan kepillikleriň çäklendirilmegine ýa-da tötänleýin zyýan üçin jogapkärçiligiň çäklendirilmegine ýol bermeýär, bu çäklendirmeler size degişli bolup bilmez.

5. Wersiýalar we Errata

Öý lifti janlaşçy web sahypasynda peýda bolan materiallarda tehniki, tipografiki ýa-da fotografiki ýalňyşlyklar bolup biler. Öý lifti janlaşçy bu web sahypasyndaky materiallaryň haýsydyr biriniň takyk, doly ýa-da häzirki bolandygyny wada bermez. Öý lifti janlaşçy web sahypasyndaky materiallary islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz. Öý lifti janlaşçy materiallary täzelemek barada hiç hili borçnama bermeýär.

6. Salgylar

Öý lifti janlaşçy web sahypasyna baglanan sahypalaryň hemmesini gözden geçirmedi we şuňa meňzeş sahypalaryň mazmuny üçin jogapkärçilik çekmedi. Islendik baglanyşygyň bolmagy, sahypanyň Öý lifti janlaşçy tassyklamagyny aňlatmaýar. Islendik baglanyşyk web sahypasyny ulanmak ulanyjynyň töwekgelçiligindedir.

7. Saýtyň ulanyş şertleri üýtgetmeler

Öý lifti janlaşçy web sahypasy üçin ulanyş şertlerine islendik wagt öňünden duýdurmazdan täzeden seredip biler. Bu web sahypasyny ulanmak bilen, şu ulanyş şertleriniň häzirki wersiýasy bilen baglanyşykly bolmaga razylaşýarsyňyz.

8. Gizlinligiňiz

Gizlinlik Policyörelgelerimizi okaň.

9. Dolandyryş kanuny

Öý lifti janlaşçy web sahypasy bilen baglanyşykly islendik talap, kanun düzgünlerine garşy gelmezden palta kanunlary bilen dolandyrylýar.